Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de fysiotherapeut.

De voorwaarden zijn in te zien op de website en worden indien gewenst voor de cliënt en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger uitgeprint.

1. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen minimaal 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet of niet tijdig afzeggen behoudt Fysiotherapie Hooiweg zich het recht voor om de behandeling in rekening te brengen. Buiten openingstijden kunt u een bericht op het antwoordapparaat inspreken.

2. U bent als client ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling van de geleverde behandelingen. U dient zelf na te gaan in welke mate fysiotherapie door uw verzekeraar wordt vergoed. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan informatie door medewerkers van Fysiotherapie Hooiweg aangaande de dekking van uw polis.

3. De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 31e dag na factuurdatum.

4. Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen plus de op de herinnering gemelde administratiekosten.

5. Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 50,- excl BTW. De betalingsvoorwoorden zijn opgesteld conform de richtlijnen van het KNGF.

CONTACTGEGEVENS
ONZE OPENINGSTIJDEN
HANDIGE INFORMATIE
VEELGESTELDE VRAGEN
Bij vragen helpen wij u graag verder. Bekijk onze veelgestelde vragen.
VEELGESTELDE VRAGEN
U heeft een aantal rechten als u zorg ontvangt, bijvoorbeeld het recht op informatie. Lees hier meer over uw rechten.
© 2024 Fysiotherapie Hooiweg